Pravidlá súťaže „SMS hra“
 Aktualizované 29.12.2011
 
1. Usporiadateľ súťaže
 
Usporiadateľom súťaže „SMS hra“ (ďalej ako "súťaž") je spoločnosť Zoznam Mobile, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava, IČO: 35 844 621, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo 27440/B (ďalej len "usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá").
Cieľom súťaže je propagácia a podpora predaja obsahu pre mobilné telefóny, ktoré “), ktoré si účastníci súťaže môžu zakúpiť za  Zoznam Kreditov (ďalej aj ako „ZK) spôsobom uvedeným v bode 3a a 3b týchto pravidiel. Zoznam Kredity účastníci môžu využiť na vyhotovenie  trvalej rozmnoženiny prvku ( ďalej aj ako „ sťahovanie) ako napr. obrázky a zvonenia podľa aktuálnej ponuky zo stránky www.klub.zoznam.sk.


 
2. Účastník súťaže
 
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci užívatelia mobilných verejných elektronických komunikačných služieb poskytovaných mobilnými operátormi v SR , ktorí nie sú zamestnancom usporiadateľa, a ani ich blízkou osobou (príbuzní v priamom rade, súrodenci, manžel alebo manželka), a ktorí sú starší ako 18 rokov (ďalej len „účastník súťaže“).
 
 
3. Princíp súťaže
 
Do súťaže je možné zapojiť sa zaslaním SMS s príslušným kľúčovým slovom uvedeným na stránke usporiadateľa vyhraj.zoznam.sk na číslo 6303 alebo 6304, prípadne ďalšími príkazmi, ktoré budú zákazníkom komunikované prostredníctvom SMS. Účastník súťaže si zaslaním SMS zakúpi ZK a k nim získa aj tzv„herné SMS“, alebo tzv. „herné kroky”, resp. iba „kroky”.  ZK a herné SMS získa nasledovným spôsobom:
 
a) zaslaním textu Vxy na číslo 6303 – získa 24 ZK a 1 hernú SMS
* xy = číslo konkrétnej výhry uvedenej na stránke (1,2,3,4 ...)
 
b) zaslaním textu Vxy na číslo 6304 – získa 48 ZK a  3 herné SMS
* xy = číslo konkrétnej výhry uvedenej na stránke (1,2,3,4 ...)
 
Výhercom sa stáva účastník, ktorého „herná SMS“ je v stanovenom poradí, ktoré určuje výhru. Poradie výhernej SMS je určené na stránke usporiadateľa vyhraj.zoznam.sk. Získané herné SMS, ktoré budú získané po výhernej SMS, budú automaticky zaradené do ďalšieho kola súťaže o danú výhru, pokiaľ nebude hra prerušená; v tom prípade nebude SMS spoplatnená. 
Poradie získaných herných SMS je určené aplikáciou, ktorá je automatická a zabezpečená voči zneužitiu a vyhodnocuje čas prijatia SMS a získaných herných SMS. Každý účastník je informovaný spätnou SMS o tom, či vyhral. Súťaž sa uskutoční od 26.1.2011 (vrátane) do 30.12.2011 12:00.
 
 
4. Špeciálne informačné SMS
 
a) TIP SMS
 
Účastník súťaže si môže objednať „TIP SMS“, ktorá ho informuje o počte zostávajúcich herných SMS do výhernej SMS pre jednotlivé výhry. Informačná SMS sa pošle v čase, kedy do výhernej SMS bude zostávať určitý počet herných SMS. Tento počet herných SMS bude určený na stránke pri každej výhre. 
(Príklad: Ak si účastník objedná „TIP SMS“  pre výhru, kde bude určený počet 100 SMS do výhernej SMS, účastníkovi príde „TIP SMS“ v momente, keď bude do výhry chýbať 100 herných SMS).
 
Účastník si „TIP SMS“ objedná zaslaním SMS s textom: TIPxy na číslo 6303
* xy = číslo konkrétnej výhry uvedenej na stránke (1,2,3,4 ...)
 
b) INFO SMS
 
 Účastník súťaže si môže objednať „INFO SMS“, ktorá ho informuje o počte herných SMS, ktoré chýbajú do výhernej SMS pre jednotlivé výhry. 
(Príklad: Ak si účastník objedná „INFO SMS“ pre výhru notebook, kde výherná SMS bude určená na 2500. SMS, účastníkovi príde SMS s informáciou, že do výhernej chýba 458 herných SMS)
Účastník si „INFO SMS“ objedná zaslaním SMS s textom: KOLKOxy na číslo 6303
* xy = číslo konkrétnej výhry uvedenej na stránke (1,2,3,4 ...)
 
 
5. Cenník
 
Cena 24 ZK (vrátane 1 hernej SMS) je 1,607 € s DPH.
Cena 48 ZK (vrátane 3 herných SMS) je 3,214 € s DPH.
Cena „TIP SMS“ je 1,607 € s DPH.
Cena „INFO SMS“ je 1,607 € s DPH.
 
Cena odoslanej SMS je určená podľa aktuálneho cenníka operátorov.
 
 
6. Výhry
 
Výhry v súťaži sú uvedené na stránke usporiadateľa vyhraj.zoznam.sk. Každá výhra má pridelené svoje kľúčové slovo vo forme Vxy * (*XY = 1,2,3...9) prípadne skrátené kľúčové slovo, ktoré bude účastníkom súťaže komunikované. Výhra bude odovzdaná  osobne alebo doručená poštou výhercovi po dohode s výhercom najskôr 1 mesiac po  skontaktovaní sa s výhercom. V prípade, že v čase výhry už nebude výhra dostupná na trhu, vyhradzuje si usporiadateľ výhru zameniť za podobnú výhru v približne rovnakej cene.
 
 
7. Výherca
 
Účastník, ktorý získa výhernú SMS, je informovaný o výhre prostredníctvom SMS a následne je kontaktovaný usporiadateľom na telefónnom čísle, na ktorom bola herná SMS získaná. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí kontaktovať výhercu do 48 hodín od prijatia výhernej SMS, stráca výherca nárok na výhru a usporiadateľ vracia výhru späť do súťaže. Výherca poskytne usporiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na odovzdanie výhry a to najmä, ale nielen, uvedením osobných údajov, potrebných pre vykonanie odovzdania výhry, inak stráca nárok na výhru. Osoba, ktorá odpovie na volanie usporiadateľa, poskytne na požiadanie usporiadateľa tomuto svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti) potrebné na identifikáciu. Na výzvu usporiadateľa sa táto osoba dostaví na miesto určené usporiadateľom na preukázanie totožnosti a predloženie SIM karty, na ktorej je aktivované telefónne číslo, ktoré bolo vyžrebované. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby usporiadateľom, overení toho, že sa údaje poskytnuté telefonicky zhodujú s údajmi na predloženom doklade totožnosti, a potvrdení/zistení, že ide o SIM kartu, z ktorej bola poslaná výherná SMS, sa táto osoba stáva výhercom. Výhercom sa nemôže stať osoba, ktorá získala SIM kartu bez súhlasu od  registrovaného účastníka  a/alebo nie je oprávneným užívateľom vyžrebovaného telefónneho čísla. Zodpovednosť účastníka súťaže, resp. koncového užívateľa SIM karty voči jej oprávnenému držiteľovi týmto nie je dotknutá. Usporiadateľ súťaže nezodpovedajú za akékoľvek náklady, výdavky a škody spôsobené účastníkom súťaže, resp. koncovým užívateľom  oprávnenému držiteľovi SIM karty pre účely tejto súťaže bez  jeho vedomia alebo súhlasu. V prípade, že výherca neposkytne usporiadateľovi potrebné údaje, nedostaví sa v stanovenom čase na miesto určené usporiadateľom, alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu, nemôže získať výhru, prestáva byť výhercom a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu. 

 
8. Ochrana osobných údajov
 
Meno výhercu a začiatočné písmeno priezviska budú zverejnené na vyhraj.zoznam.sk. 
Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na  vyššie uvedenej internetovej stránke, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité usporiadateľom v súvislosti so súťažou na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže , ktorý sa stáva výhercom v súlade s týmito pravidlami môže byť usporiadateľom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov sa spravujú zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 
Usporiadateľ súťaže informuje účastníka o novinkách a produktoch usporiadateľa, pričom účastník má právo kedykoľvek ukončiť doručovanie týchto informácií zaslaním správy V STOP na 6303 alebo 6304.


9. Všeobecné ustanovenia
 
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne trvanie súťaže a druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, súťaž prerušiť alebo  ju bez náhrady zrušiť  ako aj zmeniť alebo zameniť konkrétnu výhru (napr. z dôvodu jej stiahnutia z trhu). Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetovej stránke vyhraj.zoznam.sk.
 
 
Zoznam Mobile, s.r.o.